Գերագույն դատարանի 2018-2020թթ. որոշումների ժողովածուն հասանելի է էլեկտրոնային տարբերակով

Ժողովածուն կարեւորվում է նոր ինստիտուտների մեկնաբանմամբ, ինչպես նաեւ  նախկին դիրքորոշումների վեաբերյալ նոր դիրքորոշումների արտահայտմամբ: Այն  պայմանականորեն բաղկացած է երեք մասերից՝ քրեական, քաղաքացիական եւ վարչական գործերի հաշվառմամբ, որոնք իրենց հերթին դասակարգվում են նյութականի եւ դատավարականի:  Ժողովածուի կիրառական արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով «Բովանդակություն»-ում  ներկայացվում է, թե կոնկրետ որ որոշումը ինչպիսի իրավադրույթի մեկնաբանությանն է վերաբերվում:

Հույս ունենք, որ  այս ժողովածուն եւս կնպաստի կայացված նախադեպային որոշումների հասանելիությանն ու կիրառությանը, հանրության իրավագիտակցության մակարդակի եւ արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը, կապահովի Գերագույն դատարանի գործունեության թափանցիկությունը: