Դատական դեպարտամենտ: Դեպարտամենտի մասին

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտը (այսուհետ` Դատական դեպարտամենտ) պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն ապահովում է դատարաններին, դատավորների ընդհանուր ժողովին, դատարանների նախագահների խորհրդին և արդարադատության խորհրդին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումն ու քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրանց մասնակցությունը:
Դատական դեպարտամենտը գործում է Գերագույն դատարանի նախագահի հաստատված կանոնադրությամբ:

Դատական դեպարտամենտը`

1. իրականացնում է կադրային քաղաքականությունը, ֆինանսաբյուջետային,  նյութատեխնիկական և այլ բնույթի միջոցառումներ` ուղղված դատական իշխանության արդյունավետ գործունեության համար պայմանների ստեղծմանը.

2. Կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով իրականացնում է դատարանների, դատարանների նախագահների խորհրդի, արդարադատության խորհրդի, դրա հանձնաժողովների աշխատակազմի դերը.

3. Նախապատրաստում է դատավորների ընդհանուր ժողովի, դատարնների նախագահների խորհրդի, արդարադատության խորհրդի և դրա հանձնաժողովների նիստերը,

4. Վերլուծում և ամփոփում է դատական պրակտիկան և դատական վիճակագրությունը.

5. Վարում է դատավորների անձնական գործերը.

6. Կազմակերպում է դատարանների պաշտոնական ինտերնետ կայք էջի աշխատանքը.

7. Իրականացնում է օրենքներով, դատական դեպարտամենտի կանոնադրությամբ, դատարանների նախագահների և արդարադատության խորհրդի որոշումներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումները կազմված են  բաժիններից և դատարանների նախագահների խորհրդի կողմից հաստատած  այլ ստորաբաժանումներից:  Դատական դեպարտամենտը տվյալ դատարանի կամ դատական իշխանության այլ մարմնին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը և քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրանց մասնակցությունը ապահովում է առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով, որոնք իրենց հերթին կազմված են դատարանների աշխատակազմերից և դատարանների նախագահների խորհրդի  սահմանած այլ ստորաբաժանումներից: Առանձնացված ստորաբաժանումն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և հիմնարկի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, անհատականացման այլ միջոցներ:

Դատական ծառայությունն իրականացվում է դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և առանձնացված ստորաբաժանումներում:
Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմինը գտնվում է քաղաք Ստեփանակերտում` Ազատամարտիկների 42 հասցեում. հեռախոս` (047) 94-95-97: