ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈԻՆ ԼՂՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2016-2017ԹԹ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ