Դատական  դեպարտամենտը  հայտարարում  է  բաց  մրցույթ

ԱՀ դատական  դեպարտամենտը  /այսուհետ` Դեպարտամենտ/   հայտարարում  է  բաց  մրցույթ` ԱՀ   դատարանների  արխիվի /այսուհետ` Արխիվ/ գործավարի  (ԴԴ-4.2-15) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` առնվազն միջնակարգ կրթություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, գրական հայերենի պատշաճ իմացություն:

  Արխիվի գործավարը`

 — կատարում է Արխիվ համալրված դատական ակտերի տեխնիկական մշակում և դասավորում,

-պատասխանատվություն է կրում Արխիվ հանձնված գործերի, վճիռների, դատավճիռների, որոշումների և այլ փաստաթղթերի պահպանության հարցում,

-իրականացնում է Արխիվի խնդիրների իրականացման նախապատրաստական և կազմակերպական աշխատանքները,

-իրականացնում է Արխիվի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները,

-իրականացնում է Արխիվի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները,

-իրականացնում է համակարգչային մուտքագրման և ելքագրման աշխատանքները,

-մասնակցում է Արխիվի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին,

-Արխիվի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է անհրաժեշտ նյութեր և տեղեկատվություն

-իրականացնում է ելքային և մուտքային գրությունների համակարգչային աշխատանքներ,

-իրականացնում է «Դատական ծառայության մասին» ԱՀ օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված իր լիազորություններից բխող այլ գործառույթներ:

Արխիվի գործավարն ունի «Դատական ծառայության մասին» ԱՀ օրենքով, Դեպարտամենտի կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

Մրցույթը կկայանա  2017թ. նոյեմբերի 07-ին, ժամը 11.00-ին:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը մրցույթի մասին հայտարարության հրապարակման 15-րդ օրն է:

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն`

-գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում են.

-դատական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերը` պատճեններով.

-արական սեռի անձինք ներկայացնում են  նաև զինգրքույկ /պատճենով/ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք.

— երկու լուսանկար` 3×4սմ չափսի.

-անձնագրի պատճենը.

-ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Դատական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 325-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում նշված հիվանդություններով  չտառապելու մասին տեղեկանք:

Քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են  անձամբ` անձնագրով  կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ԱՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժին  (հեռ.95-96-98) :

Մրցույթը կկայանա ԱՀ դատական դեպարտամենտի շենքում (հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 42):

 

ԱՀ  ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ