ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈԻՆ ԱՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2016-2017ԹԹ. ԻՆԸ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ