Որակավորման գրավոր քննության արդյունքները

2017թ. նոյեմբերի 8-ին անցկացվել է դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով որակավորման ստուգման գրավոր քննություն: Քննությանը մասնակցած հավակնորդի աշխատանքների արդյունքերը բերված են ստորև:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ գրավոր քննությանը մասնակցած հավակնորդը գրավոր քննության հանրագումարային արդյունքերի հրապարակման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է դիմել բողոքարկման հանձնաժողով, եթե համարում է, որ խախտվել է քննության անցկացման ընթացակարգը, կամ վիճարկում է քննության գնահատականը:      

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Առաջադրանք 1 Առաջադրանք 2 Առաջադրանք 3 Ընդհանուր
Հովհաննիսյան Նարեկ Մարատի 26 26 0,4 52,4

ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ