Գերագույն Դատարան: Դատարանի մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության 113-րդ հոդվածի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն դատական մարմինը  Գերագույն դատարանն է: Գերագույն դատարանը բաղկացած է սահմանադրական և վճռաբեկ պալատներից: Գերագույն դատարանն ապահովում է Սահմանադրության գերակայությունը և օրենքի միատեսակ կիրառումը:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի (այսուհետ` Գերագույն դատարան) գործունեության նպատակն է ապահվել Սահմանադրության գերակայությունը և օրենքի միատեսակ կիրառությունը, նպաստել իրավունքի զարգացմանը:

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի լիազորությունների և գործունեության կարգի վերաբերյալ ԼՂՀ Սահմանադրությամբ և <<Սահմանադրական դատավարության մասին>> ԼՂՀ օրենքով սահմանված դրույթների կատարումն ապահովելու նպատակով և <<Սահմանադրական դատավարության մասին>> ԼՂՀ օրենքի հիման վրա ԼՂՀ Գերագույն դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ 2013թ. սեպտեմբերի 25-ինընդունվել է սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելու կանոնակարգը:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն Սահմանադրական արդարադատությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրականացանում է Գերագույն դատարանը: Գերագույն դատարանն ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավակարգում Սահմանադրության գերակայությունը և անմիջական գործողությունը:

Գերագույն դատարանը բողոքի հիման վրա օրենքով նախատեսված դեպքերում և  կարգով վերանայում է վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերը: Գերագույն դատարանի ակտն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

Գերագույն դատարանը կազմված է, դատարանի նախագահից և 6 դատավորներից: Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում գործում է մեկ Գերագույն դատարան, որի նստավայրն է Ստեփանակերտ քաղաքը:
Գերագույն դատարանը գլխավորում է Գերագույն դատարանի նախագահը:  Գերագույն դատարանի նախագահն իրականացնում է դատավորին օրենքով վերապահված բոլոր լիազորությունները:
Գերագույն դատարանի նախագահը`
1) ապահովում է Գերագույն դատարանի բնականոն  գործունեությունը.
2) հրավիրում և վարում է Գերագույն դատարանի նիստերը.
3) ՚Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրումՙ հրապարակման է ուղարկում Գերագույն դատարանի որոշումները.
4) Գերագույն դատարանի դատավորներին օրենքով սահմանված կարգով տրա-մադրում է արձակուրդ.
5) վերահսկում է Գերագույն դատարանի աշխատակազմի գործունեությունը.
6) ներկայացնում է Գերագույն դատարանն այլ մարմինների հետ հարաբե-րություններում.
7) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով կարգապահական վարույթ է հարուցում Գերագույն դատարանի դատավորի նկատմամբ.
8) վարում է Արդարադատության խորհրդի նիստերը.
9) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ, որոնք չպետք է հակասեն Գերագույն դատարանի նախագահին վերապահված մյուս լիազորություններին:
Գերագույն դատարանն ունի աշխատակազմ, որը հանդիսանում է ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանում և կոչված է ապահովելու դատարանի բնականոն գործունեությունը։ Աշխատակազմի իրավական վիճակն ու գործունեության կարգը սահմանվում են ԼՂՀ օրենքներով, աշխատակազմի կանոնադրությամբ, հիմնադրի որոշումներով (հրամաններով) և այլ իրավական ակտերով։

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանը գտնվում է քաղաք Ստեփանակերտում` Ազատամարտիկների 42 հասցեում, հեռ. (+37447)94-37-78

ԼՂՀ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԵՆԻ ԱՆԴՐՅԱՆ