Վերաքննիչ դատարան: Դատարանի մասին

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը (այսուհետ՝ դատարան) իր իրավասության սահմանում վերանայում է ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքերում՝ միջանկյալ դատական ակտերը:

Դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում: ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի դեմ, ինչպես նաև միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված բողոքները դատարանում քննվում են կոլեգիալ՝ երեք դատավորի կազմով: Դատարանում գործի քննությունն իրականացվում է Գերագույն դատարանում վճռաբեկության կարգով գործերի քննության կանոններով, եթե ԼՂՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով, ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով, ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով այլ կանոններ նախատեսված չեն:
Դատարանի դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո:

Դատարանը կազմված է դատարանի նախագահից և 6 դատավորից:
Դատարանի նախագահը դատավոր է և ունի հետևյալ լիազորությունները՝
1) ապահովում է դատարանի բնականոն գործունեությունը.
2) հետևում է դատավորների աշխատանքային կարգապահության պահպանմանը.
3) հետևում է դատավորների կողմից գործի քննության ժամկետների պահպանմանը, գործի քննության ժամկետների խախտման վերաբերյալ իր եզրակացությունը ներկայացնում է ԼՂՀ դատարանների նախագահների խորհրդին.
4) դատավորի կողմից վարքագծի կանոնագրքի պահանջների խախտում հայտնաբերելիս անհրաժեշտության դեպքում այդ մասին համապատասխան հաղորդում է ներկայացնում ԼՂՀ դատարանների նախագահների խորհրդին.
5) դատավորներին օրենքով սահմանված կարգով տրամադրում է արձակուրդ.
6) դատավորի արձակուրդի կամ ժամանակավոր այլ բացակայության դեպքում, ըստ անհրաժեշտության, վերաբաշխում է նրա վարույթում գտնվող գործերը.
7) դատարանի նախագահի արձակուրդի կամ ժամանակավոր այլ բացակայության դեպքում նշանակում է փոխարինող.
8) վերահսկում է դատարանի աշխատակազմի գործունեությունը.
9) ներկայացնում է դատարանն այլ մարմինների հետ հարաբերություններում.
10) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

Դատարանն ունի աշխատակազմ, որը հանդիսանում է ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանումը և ծառայում է` ապահովելու համար դատարանի բնականոն գործունեությունը: Աշխատակազմի իրավական վիճակն ու գործունեության կարգը սահմանվում են ԼՂՀ օրենքներով, աշխատակազմի կանոնադրությամբ, հիմնադրի որոշումներով (հրամաններով) և այլ իրավական ակտերով:
Դատարանին կարելի է դիմել՝ փաստաթղթերը դատարանի գրասենյակ հանձնելով կամ դրանք փոստի միջոցով առաքելով:
Դատարանի դատական տարածքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքն է:
Դատարանը գտնվում է ք.Ստեփանակերտում,Դավիթ Բեկի 40 հասցեում,
հեռախոս (+37447) 97-51-51

ԼՂՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՄՀԵՐ ԱՆԱՏՈԼԻԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ