Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան: Դատարանի մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանին (այսուհետ` Դատարան) ընդդատյա են բոլոր քրեական, քաղաքացիական և վարչական գործերը, ինչպես նաև սնանկության վերաբերյալ գործերը։ Դատարանը քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացնում քրեական վարույթի մինչդատական փուլի նկատմամբ։ Բացի այդ, Դատարանը քաղաքացիական և վարչական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում արձակում է վճարման կարգադրություններ:

Դատարանում գործերը քննվում են դատավորի կողմից՝ միանձնյա։ Դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո, իսկ միջանկյալ դատական ակտերը՝ կայացման պահից, եթե դատավարական օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Եթե գումարը բռնագանձելու պահանջի մասին կամ դրամական արտահայտությամբ գնահատված հայցի առարկայի արժեքը չի գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկը, ապա Դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: Ընտրողների ցուցակների ճշգրտման վերաբերյալ գործերով Դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ և օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը (բացառությամբ ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով կայացրած դատական ակտերի) բացառիկ դեպքերում կարող են հրապարակման պահից դատարանի կողմից հայտարարվել օրինական ուժի մեջ մտած, եթե դա չանելը անխուսափելիորեն կառաջացնի ծանր հետևանքներ կողմի համար: Նման ակտերը ենթակա են բողոքարկման նույն դատարանի` օրինական ուժի մեջ չմտած ակտերի համար սահմանված կարգով:

Դատարանի դատական ակտերը կարող են բողոքարկվել միայն վերաքննության կարգով:
Դատարանը կազմված է դատարանի նախագահից և տասնմեկ դատավորից:
Դատարանի նախագահն ունի հետևյալ լիազորությունները՝
1) ապահովում է դատարանի բնականոն գործունեությունը.
2) հետևում է դատավորների աշխատանքային կարգապահության պահպանմանը.
3) հետևում է դատավորների կողմից գործի քննության ժամկետների պահպանմանը, գործի քննության ժամկետների խախտման վերաբերյալ իր եզրակացությունը ներկայացնում է Դատարանների նախագահների խորհրդին.
4) դատավորի կողմից վարքագծի կանոնագրքի պահանջների խախտում հայտնաբերելիս անհրաժեշտության դեպքում այդ մասին համապատասխան հաղորդում է ներկայացնում Դատարանների նախագահների խորհրդին.
5) դատավորներին օրենքով սահմանված կարգով տրամադրում է արձակուրդ.
6) դատավորի արձակուրդի կամ ժամանակավոր այլ բացակայության դեպքում ըստ անհրաժեշտության վերաբաշխում է նրա վարույթում գտնվող գործերը.
7) դատարանի նախագահի արձակուրդի կամ ժամանակավոր այլ բացակայության դեպքում նշանակում է փոխարինող` դատարանի դատավորներից.
8) վերահսկում է դատարանի աշխատակազմի գործունեությունը.
9)  ներկայացնում է դատարանն այլ մարմինների հետ հարաբերություններում.
10) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

Դատարանն ունի աշխատակազմ, որը հանդիսանում է ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանումը և կոչված է ապահովելու դատարանի բնականոն գործունեությունը: Աշխատակազմի իրավական վիճակն ու գործունեության կարգը սահմանվում են ԼՂՀ օրենքներով, աշխատակազմի կանոնադրությամբ, հիմնադրի որոշումներով (հրամաններով) և այլ իրավական ակտերով:
Դատարանին կարելի է դիմել՝ փաստաթղթերը դատարանի գրասենյակ հանձնելով կամ դրանք փոստի միջոցով առաքելով:
Դատարանի կենտրոնական նստավայրը գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքում: Դատարանը կարող է ունենալ այլ նստավայրեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ բնակավայրերում:
Դատարանի դատական տարածքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքն է:
Դատարանի հասցեն է քաղաք Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 42:
Հեռախոս՝ (+37447) 94-46-75:

ԼՂՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆԱՀԻՏ ՎԱԶԳԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ