Դատական դեպարտամենտ: Դատական կարգադրիչների ծառայություն

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2010թ. հունվարի 01-ից ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի կազմում սկսեց գործել դատական կարգադրիչների ծառայությունը:

Դատական կարգադրիչների ծառայությունը պետական ծառայության հատուկ տեսակ է, որը ստեղծվում և գործում է ԼՂՀ  դատական դեպարտամենտի կազմում:

Դատական կարգադրիչների ծառայության խնդիրներն են` ապահովել դատարանում դատավորի, դատավարության մասնակիցների և այլ անձանց կյանքի, առողջության և արժանապատվության, իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը հանցավոր և հակաիրավական այլ ոտնձգություններից: Ծառայությունն իրականացնում է նաև դատարանի տարածքում հասարակական կարգի պահպանում և անվտանգության ապահովում, դատական նիստերի դահլիճում ապահովում է անմիջական կատարման ենթակա դատավորի կարգադրությունների կատարումը, ինչպես նաև իրականացնում դատարանի գույքի և շենքի սպասարկման տարածքների պահպանությունը:

Դատական կարգադրիչների ծառայությունը կազմված է դատական կարգադրիչների ծառայության առանձնացված ստորաբաժանումներից: Դատական կարգադրիչների ծառայության առանձնացված ստորաբաժանումները, որպես կանոն, ստեղծվում են ըստ դատարանների: ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի կազմում գործում է դատական կարգադրիչների ծառայության հետևյալ ստորաբաժանումները`

– ԼՂՀ Գերագույն դատարանի աշխատակազմի դատական կարգադրիչների ծառայության ստորաբաժանում,

-ԼՂՀ վերաքննիչ  դատարանի աշխատակազմի դատական կարգադրիչների ծառայության ստորաբաժանում,

-ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին  ատյանի  դատարանի աշխատակազմի դատական կարգադրիչների ծառայության ստորաբաժանում:

Դատական կարգադրիչների ծառայության առանձնացված ստորաբաժանումների ցանկը հաստատում և փոփոխում է ԼՂՀ դատարանների նախագահների խորհուրդը, իսկ դատական կարգադրիչների ծառայության գործունեությունը համակարգում է ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարը:

Դատական կարգադրիչների ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի.

-դատական կարգադրիչների ծառայության առաջատար խմբի պաշտոն` ստորաբաժանման պետ.

-դատական կարգադրիչների ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններ`ավագ դատական կարգադրիչ  և դատական կարգադրիչ:

Դատական կարգադրիչների ծառայության առաջատար խմբի պաշտոնում կարող է նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող այն անձը, որն իր գործնական և անձնական հատկանիշներով ունակ է կատարելու համապատասխան պաշտոնի պարտականությունները, իսկ կրտսեր խմբի  պաշտոնում կարող է նշանակվել առնվազն միջնակարգ  կրթություն  ունեցող քաղաքացին: Ավագ դատական կարգադրիչ կարող է նշանակվել այն քաղաքացին, որն ունի արդարադատության ավագից ոչ ցածր կոչում կամ մինչև նշանակումը արդարադատության ավագ սերժանտի կոչումով առնվազն երեք տարի զբաղեցրել է դատական կարգադրիչի պաշտոն:

Դատական կարգադրիչների ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոններում նշանակում և ազատում է համապատասխան դատարանի աշխատակազմի ղեկավարը:

Դատական կարգադրիչների ծառայության կոչումները շնորհում է ԼՂՀ  դատական դեպարտամենտի ղեկավարը:

Դատական կարգադրիչների գործունեությունն իրականացվում է օրինականության, անձի իրավունքների և ազատությունների, պատիվն ու արժանապատվությունը հարգելու, մարդասիրության և թափանցիկության սկզբունքների խստիվ պահպանմամբ:

Դատական կարգադրիչն իր գործառույթներն իրականացնելիս իրավունք ունի` պարզելու դատարան մուտք գործող յուրաքանչյուր անձի ինքնությունը և զննության ենթարկել նրանց իրերը, դատարանի որոշման հիման վրա դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելու անձին կամ սահմանափակելու այդ որոշման մեջ մատնանշված անձի մուտքը, զննության ենթարկելու դատարան  կամ դատական նիստերի դահլիճ մուտք գործող անձանց և նրանց իրերը, դատական կարգադրիչի պահանջներին չենթարկվելու դեպքում դատական կարգադրիչը կարող է համապատասխանաբար արգելել անձի մուտքը դատարանի շենք, դատական նիստերի դահլիճում գտնվող անձի կողմից իր ինքնությունը ներկայացնելուց հրաժարվելու կամ ակնհայտ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու դեպքում նրան հեռացնել դատական նիստերի դահլիճից, իսկ դատական սանկցիայի ենթարկված անձի դեպքում այդ անձին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն, ինչպես նաև անձի կողմից ցուցաբերվող դիմադրությունը կամ ոտնձգությունը կանխելու նպատակով նրան վերցնել արգելանքի տակ` անհապաղ ապահովելով նրա հանձնումը ոստիկանություն:  ԼՂՀ դատական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ու կարգով  դատական կարգադրիչը ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ գործադրելու իրավունք ունի:

Դատական կարգադրիչներին տրվում են ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի կողմից հաստատված միասնական նմուշի վկայականներ:

Դատական կարգադրիչներն իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կրում են համազգեստ, որն ունի տարբերանշաններ  և խորհրդանշան, որոնց նկարագրերը սահմանված է ԼՂՀ  կառավարության կողմից:

Առաջին անգամ որպես դատական կարգադրիչ ծառայության անցնող քաղաքացիները ԼՂՀ դատարանների նախագահների խորհրդի կողմից սահմանված կարգով ԼՂՀ դրոշի առջև տալիս են հետևյալ բովանդակությամբ երդումը`

<<Ես` /անուն, հայրանուն, ազգանուն/, ծառայության անցնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական կարգադրիչների ծառայությունում` երդվում եմ իմ լիազորությունները կատարելիս պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, անվերապահորեն և բարեխիղճ կատարել դատական կարգադրիչի ծառայողական պարտականություններս, բարձր պահել դատարանի հեղինակությունը>>:

Դատական կարգադրիչների առաջին երդման արարողությունը կազմակերպվել և անց է կացվել 2013թ. հունիսի 12-ին: